No SSO cookie

Lege nr. 167 din 22/04/2003

voteaza
(0/ 0)
Lege nr. 167 din 22/04/2003
Utile · · 0 Comentarii
Nota utilizator
0.0

Lege nr. 167 din 22/04/2003 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică

 
 
Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 81 din 24 august 2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică, adoptată în temeiul art. 1 lit. F pct. 5 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, cu următoarele modificări şi completări: 1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins: "ORDONANŢĂ privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică" 2. Articolul 1 va avea următorul cuprins: "Art. 1. - Vehiculele rutiere înmatriculate pot circula şi pot fi utilizate pe drumurile publice din România numai dacă starea lor tehnică este conformă cu reglementările naţionale privind siguranţa rutieră, protecţia mediului şi categoria de folosinţă conform destinaţiei." 3. Articolul 2 va avea următorul cuprins: "Art. 2. - (1) Vehiculele rutiere înmatriculate pot fi menţinute în circulaţie numai dacă se face dovada încadrării acestora în cerinţele tehnice specifice prevăzute în reglementările naţionale menţionate la art. 1, prin efectuarea inspecţiilor tehnice periodice. (2) Obligaţia efectuării inspecţiilor tehnice periodice, precum şi a respectării periodicităţii acestora, în funcţie de categoria de vehicul, revine deţinătorului legal al autovehiculului. (3) Categoriile de vehicule supuse inspecţiei tehnice periodice şi periodicitatea inspecţiei tehnice sunt următoarele: a) autovehicule destinate transportului de persoane şi care efectuează transport public de persoane sau transport de persoane în folos propriu - la 6 luni; b) autovehicule destinate transportului de persoane şi care efectuează transport de persoane în interes personal, care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune - la 2 ani; c) autovehicule destinate transportului de persoane şi care efectuează transport de persoane în interes personal, care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune - la un an; d) autovehicule utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere şi pentru învăţarea conducerii auto - la 6 luni şi cele utilizate ca autospeciale ambulanţe - la un an; e) autovehicule destinate transportului de mărfuri, având o masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg - la un an; f) remorci şi semiremorci având o masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg - la un an; g) autovehicule cu cel puţin 4 roţi, destinate transportului de mărfuri, având o masă totală maximă autorizată care nu depăşeşte 3.500 kg, cu excepţia tractoarelor - la 2 ani; h) remorci şi semiremorci având o masă totală maximă autorizată care nu depăşeşte 3.500 kg - la 2 ani; i) motociclete, mopede, autovehicule cu 3 roţi - la 2 ani; j) tractoare agricole sau forestiere înmatriculate, având o masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg - la un an; k) tractoare agricole sau forestiere înmatriculate, având o masă totală maximă autorizată care nu depăşeşte 3.500 kg - la 2 ani; l) remorci şi semiremorci apicole - la 3 ani. (4) Autovehiculele destinate transportului de persoane şi care efectuează transport public de persoane sau transport de persoane în folos propriu, autovehiculele utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere şi pentru învăţarea conducerii auto se supun primei inspecţii periodice la un an, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi. (5) Inspecţia tehnică periodică cuprinde, cumulativ, după caz, următoarele: a) inspecţia tehnică privind siguranţa rutieră; b) inspecţia tehnică privind protecţia mediului; c) inspecţia tehnică privind încadrarea în categoria de folosinţă conform destinaţiei. (6) Termenul pentru efectuarea primei inspecţii tehnice periodice se socoteşte de la data primei înmatriculări, iar pentru următoarea inspecţie tehnică, de la data celei precedente." 4. Articolul 3 va avea următorul cuprins: "Art. 3. - În intervalul dintre două inspecţii tehnice deţinătorul vehiculului rutier are obligaţia de a asigura menţinerea acestuia într-o stare tehnică corespunzătoare, în vederea încadrării în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi categoria de folosinţă conform destinaţiei." 5. Articolul 4 va avea următorul cuprins: "Art. 4. - (1) Inspecţiile tehnice periodice se efectuează de Regia Autonomă «Registrul Auto Român», denumită în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, prin reprezentanţele sale judeţene, sau de agenţi economici autorizaţi şi monitorizaţi de R.A.R. (2) Activitatea de inspecţie tehnică periodică se poate realiza de agenţi economici autorizaţi, numai pe baza unui contract de franciză încheiat cu R.A.R. de către aceştia, în condiţiile legii. (3) Prin derogare de la prevederile art. 1 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 79/1998, republicată, instituţiile publice care au dotarea tehnică necesară pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnică periodică vor fi autorizate şi vor încheia contracte de franciză, aceste instituţii dobândind astfel şi calitatea de beneficiar. (4) În activitatea de inspecţie tehnică periodică, autoritatea R.A.R. se concretizează prin folosirea mărcii înregistrate R.A.R. de către agenţii economici autorizaţi sau instituţiile publice autorizate, denumite în continuare persoane autorizate. (5) Persoanele autorizate, definite la alin. (4), care au încheiat cu R.A.R. contracte de franciză pentru inspecţia tehnică periodică, nu au dreptul să cesioneze activitatea de inspecţie tehnică periodică. (6) Aparatura utilizată de persoanele autorizate în staţiile de inspecţie tehnică periodică trebuie să fie avizată metrologic şi agreată de R.A.R. (7) Atestarea personalului care efectuează inspecţia tehnică periodică se face de R.A.R. (8) Monitorizarea persoanelor autorizate să execute inspecţia tehnică periodică cuprinde: supravegherea tehnică a staţiilor de inspecţie tehnică periodică, controlul executării inspecţiilor tehnice periodice în aceste staţii, precum şi controlul tehnic în trafic. (9) Condiţiile privind autorizarea agenţilor economici şi a instituţiilor publice în vederea efectuării inspecţiilor tehnice periodice, precum şi pentru atestarea personalului care efectuează inspecţiile tehnice periodice se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei." 6. Articolul 5 va avea următorul cuprins: "Art. 5. - (1) Inspecţia tehnică periodică la vehiculele rutiere certificate pentru transportul de mărfuri periculoase sau pentru transportul de mărfuri perisabile, la autospecializatele pentru transport de butelii de gaze, la remorcile-cisternă lente, destinate transportului de mărfuri periculoase, la autovehiculele de epocă, la autovehiculele pentru competiţii sportive şi la vehiculele rutiere cu caracteristici speciale se efectuează de R.A.R. în staţiile reprezentanţelor sale. (2) Autoritatea competentă poate stabili şi alte categorii de vehicule la care inspecţia tehnică periodică se efectuează de R.A.R. în staţiile reprezentanţelor sale. (3) Pentru autovehiculele menţionate la alin. (1) şi (2), precum şi pentru vehiculele destinate transportului de persoane, cu excepţia autovehiculelor destinate transportului de persoane care efectuează transport de persoane în interes personal, nu se acordă inspecţia tehnică periodică dacă nu sunt îndeplinite condiţiile privind încadrarea în categoria de folosinţă conform destinaţiei." 7. Articolul 6 va avea următorul cuprins: "Art. 6. - (1) Inspecţia tehnică periodică constă în verificarea vehiculelor rutiere fără demontare, utilizându-se dotarea corespunzătoare. (2) În cazul în care vehiculul rutier corespunde prevederilor prezentei ordonanţe şi reglementărilor specifice, staţia de inspecţie tehnică consemnează în anexa la certificatul de înmatriculare data până la care trebuie efectuată următoarea inspecţie tehnică periodică. Totodată staţiile de inspecţie tehnică periodică aplică ecusonul corespunzător pe plăcile de înmatriculare. (3) La înmatricularea vehiculelor rutiere în România completarea anexei la certificatul de înmatriculare se face de către autoritatea competentă care efectuează înmatricularea, iar aplicarea ecusoanelor de inspecţie tehnică periodică rămâne în sarcina deţinătorului legal." 8. După articolul 6 se introduc articolele 61 şi 62 cu următorul cuprins: "Art. 61. - (1) R.A.R. ţine evidenţa informatizată a situaţiei inspecţiilor tehnice periodice pentru fiecare vehicul rutier înmatriculat. (2)˙R.A.R. are acces la bazele de date referitoare la evidenţa înmatriculării vehiculelor rutiere din România, pe bază de protocoale încheiate cu deţinătorii acestor baze de date. Art. 62. - (1) Constituie contravenţii, în măsura în care, potrivit legii penale, nu constituie infracţiuni, următoarele fapte: a) efectuarea de inspecţii tehnice periodice de către staţii de inspecţie tehnică periodică neautorizate; b) cesionarea activităţii de inspecţie tehnică periodică de către staţiile de inspecţie tehnică autorizate; c) utilizarea în activitatea de inspecţie tehnică periodică de aparatură fără aviz metrologic sau fără agreare de către R.A.R.; d) efectuarea inspecţiei tehnice periodice în staţiile de inspecţie tehnică periodică de către personal neatestat; e) efectuarea inspecţiei tehnice periodice pentru vehicule rutiere din categoria celor pentru care respectiva staţie de inspecţie tehnică nu este autorizată; f) nerespectarea metodologiei de efectuare a inspecţiei tehnice periodice; g) atestarea ca bun pentru circulaţie pe drumurile publice a unui vehicul rutier care nu îndeplineşte condiţiile reglementate; h) neaplicarea ecusoanelor de inspecţie tehnică periodică; i) efectuarea inspecţiei tehnice periodice şi atestarea acelor vehicule rutiere la care schimbarea de categorie nu este menţionată în cartea de identitate a vehiculului, respectiv în certificatul de înmatriculare a acestuia, după caz. (2) Se sancţionează cu amendă: a) de la 800.000 lei la 1.200.000 lei faptele prevăzute la alin. (1) lit. c)-f), h) şi i); b) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei faptele prevăzute la alin. (1) lit. b). (3) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2000, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi g) se aplică următoarele amenzi: a) de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. g); b) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. a). (4) În cazul comiterii repetate a faptelor prevăzute la alin. (1) lit. c)-i), pe lângă amenzile contravenţionale prevăzute la alin. (2) şi (3), R.A.R. poate dispune, în raport cu gravitatea faptelor, restrângerea sau suspendarea activităţii staţiei de inspecţie tehnică periodică, anularea autorizaţiei staţiei de inspecţie tehnică periodică, precum şi suspendarea sau anularea atestatului profesional al personalului staţiilor de inspecţie tehnică periodică. (5) În cazul comiterii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. b), pe lângă amenda contravenţională prevăzută la alin. (2) lit. b), R.A.R. va dispune anularea autorizaţiei staţiei de inspecţie tehnică periodică. (6) Împotriva sancţiunilor prevăzute la alin. (2)-(5) contravenienţii pot depune contestaţii la autoritatea competentă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii procesului-verbal de sancţionare. Autoritatea competentă este obligată să răspundă la contestaţii în termen de 15 zile de la primirea acestora. (7) Hotărârea dată în rezolvarea contestaţiei poate fi atacată la instanţa competentă, în termen de 15 zile de la comunicare. (8) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se constată şi se sancţionează de către personalul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, împuternicit în acest scop." Art. II. - (1) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va actualiza reglementările şi normele tehnice privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 353/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 bis din 3 august 1998, cu modificările şi completările ulterioare. Pe aceeaşi dată se abrogă art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2000. (2) Reglementările şi normele tehnice prevăzute la alin. (1) se vor reactualiza periodic de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în funcţie de evoluţia legislaţiei în domeniu din Uniunea Europeană. (3) La actualizarea reglementărilor şi normelor tehnice Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va solicita şi punctul de vedere al asociaţiilor profesionale din domeniu, constituite conform prevederilor legale. Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 594/1991 privind verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice de către autovehiculele şi remorcile acestora care circulă pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 13 septembrie 1991, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare. Art. IV. - Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Art. V. - Ordonanţa Guvernului nr. 81/2000, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 27 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR PREŞEDINTELE SENATULUI VALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIU Bucureşti, 22 aprilie 2003. Nr. 167.

 

Cuvinte cheie:
Urmareste masini.ro pe:
Comentarii (0)

Pentru a putea comenta la acest articol, te rugam sa te autentifici!

Drive Test

  • Opel Grandland X 1.6 CDTI Innovation MT6

    Opel Grandland X 1.6 CDTI Innovation MT6

    Cu un exterior conservator dar elegant și cu o configurare interesantă a elementelor de styling, modelul testat a captat suficiente priviri pe stradă pentru a ne confirma că modelele producătorului german sunt apreciate în țara noastră și acest lucru cu siguranță se va observa în cifrele de vânzări

  • TEST DRIVE: Mercedes-Benz E 220d 4M All-Terrain

    TEST DRIVE: Mercedes-Benz E 220d 4M All-Terrain

    Modelul Clasa E All-Terrain nu este unul revoluționar, însă cu siguranță este cel mai convingător model Clasa E Estate din toate timpurile, în primul rând raportându-ne la design-ul exterior special și la funcționalitatea sa pe drumuri nu tocmai bune.

Autentificare

Nu sunteti membru inca ?

Dureaza doar cateva minute sa va inregistrati.

Inregistrati-va acum

Adresa email
Parola
Ati uitat parola?
Inregistrare
0.0900 :: 22.12MB