No SSO cookie

Decret nr. 328 din 29 aprilie 1966, republicat, privind circulatia pe drumurile publice

voteaza
(0/ 0)
Decret nr. 328 din 29 aprilie 1966, republicat, privind circulatia pe drumurile publice
Utile · · 31 Comentarii
Nota utilizator
0.0

Art. 1. - Circulaţia pe drumurile publice de pe teritoriul României este supusă normelor cuprinse în prezentul decret şi în regulamentul de aplicare a acestuia.

 
 
CAPITOLUL 1
Dispoziţii generale

Art. 1. - Circulaţia pe drumurile publice de pe teritoriul României este supusă normelor cuprinse în prezentul decret şi în regulamentul de aplicare a acestuia.

Art. 2. - Răspunderea pentru luarea măsurilor de asigurare a securităţii circulaţiei pe drumurile publice revine organelor de poliţie, care îndrumă, supraveghează şi controlează circulaţia. Toţi ofiţerii şi subofiţerii de miliţie sunt obligaţi să intervină şi să ia măsurile legale în cazul când constată încălcări ale normelor privind circulaţia pe drumurile publice.

Art. 3. - Circulaţia pe drumurile publice din zona de frontieră şi din alte zone pentru care, potrivit legii, s-au stabilit restricţii, se face cu respectarea indicatoarelor din acele zone.

Art. 4. - Controlul circulaţiei autovehiculelor aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, precum şi cercetarea accidentelor de circulaţie în care au fost angajate asemenea autovehicule, se efectuează de organele poliţiei potrivit normelor prevăzute în instrucţiunile comune ale ministrului de interne şi ministrului apărării naţionale, care vor stabili şi modul de participare la aceste activităţi a organelor desemnate ale Ministerului Apărării Naţionale.

Art. 5. - Orice măsură de restricţie a circulaţiei pe drumurile publice se poate lua numai cu acordul organelor poliţiei.

Art. 6. - În sensul prezentului decret:
a) prin drum public se înţelege orice cale de comunicaţie terestră, cu excepţia căilor ferate, amenajată pentru circulaţia vehiculelor şi aflată în administrarea unui organ de stat, dacă este deschisă circulaţiei publice.
Drumurile care nu sunt deschise circulaţiei publice vor fi marcate, la intrare, cu inscripţii vizibile din care să rezulte că este interzisă circulaţia publică;
b) prin parte carosabilă se înţelege partea drumului public folosită, în mod normal, pentru circulaţia vehiculelor;
c) prin bandă de circulaţie se înţelege oricare din subdiviziunile longitudinale ale părţii carosabile, materializată sau nu prin marcaje rutiere, dacă are o lăţime corespunzătoare pentru trecerea cu uşurinţă a unui şir de vehicule;
d) prin intersecţie se înţelege locul de întâlnire sau de încrucişare a două sau mai multe drumuri publice, oricare ar fi unghiul sau unghiurile axelor lor;
e) prin autovehicul se înţelege orice vehicul prevăzut cu un dispozitiv mecanic de propulsie, care se deplasează prin mijloace proprii şi care circulă în mod obişnuit pe drumurile publice, servind la transportul de persoane sau bunuri ori la efectuarea unor lucrări; tramvaiul şi troleibuzul sunt considerate autovehicule; Vehiculul al cărui motor are o capacitate cilindrică până la 50 cmc inclusiv, şi care păstrează caracteristicile generale ale bicicletei şi poate fi pus în mişcare cu ajutorul pedalelor, nu este considerat autovehicul;
f) prin conducător se înţelege persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul, animale de tracţiune, de povară, de călărie ori turme;
g) prin circulaţie internaţională sau trafic internaţional se înţelege orice circulaţie care implică trecerea cel puţin a unei frontiere;
h) prin agent de circulaţie se înţelege ofiţerul sau subofiţerul de miliţie însărcinat cu îndrumarea, supravegherea şi controlul circulaţiei pe drumurile publice.

CAPITOLUL 2
Reguli de circulaţie

Art. 7. - Orice vehicul care circulă pe drumul public trebuie să aibă un conducător. Conducătorii de autovehicule trebuie să aibă cel puţin 18 ani împliniţi, iar conducătorii celorlalte vehicule, cel puţin 14 ani împliniţi. Conducătorul de bicicletă sub vârsta de 14 ani poate circula numai pe drumurile publice fără trafic intens. Animalele izolate sau în turmă trebuie să fie însoţite pe drumurile publice de un număr corespunzător de conducători.

Art. 8. - Conducătorii de vehicule, de animale izolate sau în turmă, pietonii, călătorii şi orice alte persoane care folosesc drumurile publice trebuie să se comporte în aşa fel încât să nu constituie un pericol sau o stânjenire pentru circulaţie. Aceştia trebuie să evite producerea de pagube materiale.

Art. 9. - Orice conducător de vehicul trebuie să aibă cunoştinţele şi îndemânarea necesare conducerii şi să fie apt pentru aceasta din punct de vedere medical. Conducătorii de autovehicule trebuie să posede şi cunoştinţele necesare acordării primului ajutor persoanelor rănite cu ocazia accidentelor de circulaţie. Conducătorii de autovehicule vor fi verificaţi din punct de vedere medical, periodic sau ori de câte ori se constată că prin modul de comportare ar periclita securitatea circulaţiei. Verificarea se dispune de organele poliţiei sau de unităţile deţinătoare de autovehicule şi se face potrivit normelor stabilite, în acest scop, de Ministerul Sănătăţii. Permisul de conducere al persoanei care, la aceste verificări, este găsită inaptă pentru a conduce autovehicule, va fi retras de organul poliţiei în evidenţa căruia se află conducătorul şi nu va putea fi redobândit decât după încetarea motivului pentru care a fost retras.

Art. 10. - Mijloacele de semnalizare rutieră folosite în circulaţia pe drumurile publice sunt:
a) indicatoarele;
b) marcajele;
c) semnalele luminoase;
d) semnalele agentului de circulaţie;
e) semnalele conducătorilor de vehicule.

Mijloacele de semnalizare rutieră prevăzute la alin. 1 lit. a-c, precum şi orice alte dispozitive sau lucrări care servesc la semnalizarea pe drumurile publice, se execută şi se întreţin de organele de stat care, potrivit legii, administrează drumurile publice, instalîndu-se si aplicîndu-se cu acordul organelor de specialitate ale poliţiei. Indicatoarele de reglementare a priorităţii şi semnalele cu lumini alternativ intermitente şi avertizare sonoră de la trecerile la nivel cu calea ferată se instalează de organele de stat care administrează calea ferată, iar semafoarele pentru dirijarea circulaţiei, de către primării.

Art. 11. - Persoanele care folosesc drumurile publice se vor conforma regulilor de circulaţie, semnificaţiei fiecărui mijloc de semnalizare rutieră, semnalelor agentului de circulaţie şi ale conducătorilor de vehicule. Semnalele sau indicaţiile agenţilor de circulaţie vor fi respectate cu precădere, atât faţă de semnificaţia oricărui mijloc de semnalizare rutieră, cât şi faţă de regulile de circulaţie. În cazul în care într-o intersecţie este instalat un semafor cu semnale luminoase şi un indicator de reglementare a priorităţii, semnificaţia indicatorului va fi respectată numai dacă semnalele luminoase ale semaforului nu funcţionează.

Art. 12. - La semnalul agenţilor de circulaţie care însoţesc coloane oficiale de autovehicule, conducătorii de vehicule sunt obligaţi să oprească vehiculele în afara părţii carosabile sau cât mai aproape de bordură ori acostament, până la trecerea coloanei.

Art. 13. - Vehiculele circulă pe partea dreaptă a drumului public în direcţia de mers, iar pietonii pe partea stânga. Pe drumurile publice care au trotuare sau poteci amenajate în afara părţii carosabile, pietonii circulă numai pe acestea. Circulaţia vehiculelor pe benzi se face cu respectarea semnificaţiei marcajelor rutiere şi a regiunilor speciale stabilite. Vehiculele cu tracţiune animală, cele trase sau împinse cu mâna, precum şi animalele izolate sau în turmă, vor fi conduse cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului public. Vehiculele cu tracţiune animală, cele trase sau împinse cu mâna, precum şi animalele izolate sau în turmă, nu pot fi conduse pe drumurile naţionale. Dacă nu este posibilă folosirea altor căi de acces, conducerea lor se va face potrivit alineatului precedent.

Art. 14. - Schimbarea direcţiei de mers sau depăşirea se execută numai după o prealabilă semnalizare. Conducătorii vehiculelor care schimbă direcţia de mers sau se angajează în depăşire, precum şi cei ce urmează a fi depăşiţi, vor lua toate măsurile de precauţie pentru a nu periclita circulaţia celor care folosesc drumul public.

Art. 15. - Orice conducător care se apropie de o intersecţie a drumurilor publice ori de o trecere la nivel trebuie să-şi mărească atenţia pentru a evita orice accident. Prioritate de trecere la intersecţie au vehiculele ce vin din dreapta conducătorului care se pregăteşte să intre în intersecţie, cu excepţia cazurilor când semne rutiere ori reguli speciale indică altfel.

Art. 16. - Conducătorii de autovehicule trebuie să aibă în permanenţă controlul asupra vitezei autovehiculelor şi să se conformeze restricţiilor de viteză.

Art. 17. - Oprirea sau staţionarea pe drumul public este permisă numai în condiţii în care nu prezintă pericol sau stânjenire pentru circulaţie.

Art. 18. - Pentru conducătorii de autovehicule care au mai puţin de 1 an practică de conducere se vor stabili reguli suplimentare de circulaţie prin regulamentul aprobat de Guvern. Conducătorilor prevăzuţi la alineatul precedent, cetăţeni români, li se interzice trecerea frontierei de stat spre a merge în străinătate, conducînd un autovehicul. Autovehiculele, cu excepţia tramvaielor şi troleibuzelor, conduse de persoane care au mai puţin de 1 an practică de conducere, vor purta un semn distinctiv.

CAPITOLUL 3
Înmatricularea autovehiculelor şi radierea acestora din evidenţa circulaţiei

Art. 19. - Orice autovehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să fie înmatriculat şi să poarte număr de înmatriculare. Autovehiculele se înmatriculează la organele poliţiei, cu excepţia celor ce aparţin Ministerului Apărării Naţionale, care se înmatriculează la acest minister, şi a tramvaielor şi troleibuzelor, care se înmatriculează la întreprinderile de transport care le deţin. Pentru fiecare autovehicul înmatriculat se va elibera un certificat de înmatriculare în care este prevăzut şi numărul de înmatriculare atribuit.

Art. 20. - Autovehiculele pot circula, până la înmatriculare, pe baza unei autorizaţii speciale eliberate de organul competent şi cu numărul de ordine provizoriu atribuit de acelaşi organ.

Art. 21. - Autovehiculele se radiază din evidenţa organelor la care sunt înmatriculate, în condiţiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentului decret.

CAPITOLUL 4
Permisul de conducere

Art. 22. - Dreptul de a conduce un autovehicul pe drumurile publice îl are numai persoana care posedă permis de conducere. Permisul conferă titularului dreptul de a conduce pe drumurile publice autovehicule din categoria sau categoriile pentru care a fost eliberat. Permisul de conducere se obţine pe bază de examen şi se eliberează de organele poliţiei. Persoana care solicită organelor poliţiei să fie examinată în vederea obţinerii permisului de conducere trebuie să îndeplinească, potrivit legii, condiţiile de vârstă, sănătate şi de pregătire teoretică şi practică pentru conducerea unui autovehicul. Nu poate fi admisă la examenul pentru obţinerea permisului de conducere persoana care a fost condamnată definitiv pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj cu violenţă ori pentru infracţiune de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice. De asemenea, nu poate fi admisă la examen persoana care, deşi aptă de muncă, nu desfăşoară, potrivit legii, o activitate utilă societăţii, ducînd o viaţă parazitară. În cazuri intemeiate, cu recomandarea organului de conducere colectivă din unitatea în care îşi desfăşoară activitatea, organele poliţiei pot aproba prezentarea la examen, pentru obţinerea permisului de conducere, persoanei care a fost condamnată pentru vreuna dintre infracţiunile prevăzute în alin. 4, dacă a trecut un an de la executarea pedepsei. Persoana prevăzută la alin. 5 se poate prezenta la examenul pentru obţinerea permisului de conducere, cu recomandarea organului de conducere colectivă din unitatea în care îşi desfăşoară activitatea, dacă a trecut un an de la data încadrării în muncă.

Art. 23. - Tractoriştii rutieri se pregătesc în şcoli sau cursuri de mecanizatori agricoli sau de tractorişti rutieri, organizate de organele centrale care au în subordine unităţi deţinătoare de tractoare rutiere. Conducătorii de tramvaie sau de troleibuze se pregătesc în şcoli organizate de primării. În programul de învăţămînt al şcolilor sau cursurilor prevăzute în prezentul articol se vor include materii şi lecţii care să asigure cunoaşterea normelor privind circulaţia pe drumurile publice.

Art. 24. - Organele poliţiei vor controla modul în care se face pregătirea conducătorilor de autovehicule în şcolile şi cursurile prevăzute în art. 23, în ce priveşte însuşirea normelor de circulaţie şi starea tehnică a autovehiculelor folosite pentru practica de conducere.

Art. 25. - Taxele de examen în vederea obţinerii permisului de conducere, categoriile de persoane obligate la plata acestor taxe, precum şi cazurile în care se acordă scutiri de taxe, se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentului decret.

CAPITOLUL 5
Starea tehnică a vehiculelor şi controlul acesteia

Art. 26. - Orice vehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice necesare asigurării securităţii circulaţiei. În acest scop, deţinătorii de vehicule le vor întreţine în stare bună de funcţionare.

Art. 27. - Deţinătorii de autovehicule sunt obligaţi să efectueze periodic, potrivit legii, verificarea tehnică a autovehiculelor care circulă pe drumurile publice. Îndeplinirea obligaţiei prevăzute în alin. 1 se dovedeşte cu actul eliberat de unitatea autorizată de organele poliţiei să efectueze inspecţia tehnică.

Art. 28. - Organele poliţiei vor controla starea tehnică a vehiculelor şi nu vor permite circulaţia acelora care au defecţiuni tehnice de natură să pericliteze securitatea circulaţiei rutiere. Aceeaşi obligaţie revine şi societăţilor pentru vehiculele pe care le deţin. Certificatele de înmatriculare a autovehiculelor găsite cu defecţiuni tehnice vor fi retrase, până când deţinătorii vor remedia deficienţele constatate.

Art. 29. - Organele poliţiei controlează la autobaze, garaje, depouri de tramvaie şi troleibuze modul în care şefii de transporturi, garaje sau depouri ori persoanele care ocupă alte asemenea funcţii îşi îndeplinesc obligaţiile ce le revin cu privire la asigurarea condiţiilor tehnice cerute pentru punerea în circulaţie a autovehiculelor.

CAPITOLUL 6
Circulaţia autovehiculelor în trafic internaţional

Art. 30. - Autovehiculele înmatriculate în România vor putea trece frontiera de stat pe drumurile publice, dacă îndeplinesc condiţiile cerute pentru a fi admise în circulaţia internaţională şi dacă conducătorii lor posedă permis de conducere, naţional sau internaţional, conform modelului stabilit în Convenţia internaţională asupra circulaţiei rutiere, la care România este parte.

Art. 31. - Circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor înmatriculate în alte state este permisă dacă îndeplinesc condiţiile cerute pentru a fi admise în circulaţia internaţională. Autovehiculele înmatriculate în alte state, al căror certificat de înmatriculare nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de Convenţia internaţională asupra circulaţiei rutiere, la care România este parte, pot circula pe drumurile publice dacă certificatul lor de înmatriculare este vizat de poliţia judeţului pe raza căruia se află punctul de frontieră prin care au intrat în ţară. În acest scop, autovehiculele pot circula de la punctul de frontieră până la sediul de poliţie al judeţului, fără această viză.

Art. 32. - Persoanele care domiciliază în alte state, venite temporar în România, pot conduce autovehiculele pe drumurile publice dacă posedă permis de conducere, naţional sau internaţional, eliberat de autoritatea competentă din statul respectiv după modelul stabilit în Convenţia internaţională asupra circulaţiei rutiere, la care România este parte, de asociaţii afiliate la Federaţia Internaţională a Automobilului ori la Alianţa Internaţională de Turism, sau care este recunoscut valabil pe bază de reciprocitate.

Art. 33. - Persoanele care domiciliază sau îşi stabilesc domiciliul ori reşedinţa în România şi deţin autovehicule înmatriculate în alte state sunt obligate ca, în termen de 30 zile, să-şi înmatriculeze autovehiculele sau, după caz, să-şi preschimbe permisele de conducere. Permisul de conducere eliberat de alte state se preschimbă de organele de poliţie. Termenul prevăzut la alineatul precedent se socoteşte:
a) pentru persoanele care domiciliază în România, de la data intrării autovehiculelor sau a acestor persoane în ţară;
b) pentru persoanele care îşi stabilesc domiciliul ori reşedinţa în România, de la data stabilirii domiciliului ori reşedinţei.

Art. 34. - Permisele de conducere ale membrilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine, ale corespondenţilor de presă străini, precum şi ale reprezentanţilor organizaţiilor economice, culturale sau ale altor asemenea organizaţii străine, cu statut diplomatic, eliberate de autorităţi competente din alte state, vor fi recunoscute ca valabile în România, pe bază de reciprocitate.

CAPITOLUL 7
Infracţiuni şi pedepse

Art. 35. - Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare se pedepseşte cu închisoare de la 1 an la 5 ani.

Art. 36. - Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul, fără permis de conducere sau cu permis necorespunzător categoriei din care face parte autovehiculul, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează persoana care conduce pe drumurile publice un autovehicul după ce permisul de conducere i-a fost retras, anulat sau reţinut în vederea anulării, ori ca urmare a suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehiculele. Încredinţarea unui autovehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane care se află într-una dintre situaţiile prevăzute în alineatele precedente şi care conduce autovehiculul pe drumurile publice se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă.

Art. 37. - Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are în sânge o îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte limita legală sau care se află în stare de ebrietate se pedepseşte cu închisoare de la 1 an la 5 ani. Dacă persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute la alineatul precedent conduce un autovehicul care transportă persoane în comun ori transportă materii ce pot produce pericol public, pedeapsa este închisoarea de la 2 ani la 7 ani. Sustragerea de la recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei se pedepseşte cu închisoare de la 1 an la 5 ani.

Art. 38. - Părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea organelor poliţiei de către oricare dintre conducătorii vehiculelor angajaţi într-un accident de circulaţie de pe urma căruia a rezultat moartea, vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii vreunei persoane, sau dacă accidentul constituie infracţiune ori s-a produs ca urmare a unei infracţiuni, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Pot părăsi locul accidentului, fără încuviinţarea prevăzută la alineatul precedent:
a) conducătorii vehiculelor aparţinînd salvării, pompierilor, organelor operative ale poliţiei sau securităţii, când se află în misiune în vederea unei intervenţii ce nu suferă amânare;
b) conducătorii vehiculelor care, în lipsa altor mijloace de transport, ei insăşi transportă persoanele rănite la cea mai apropiată unitate sanitară în măsură a da asistenţă medicală necesară, dacă se înapoiază imediat la locul accidentului.

Art. 39. - Neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă, cu ştiinţă, a atribuţiilor de verificare tehnică a autovehiculelor, de către cei care au asemenea îndatoriri, în cazul în care s-a produs un accident de circulaţie ca urmare a defecţiunilor tehnice ale autovehiculului, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani. Săvârşirea din culpă a faptelor prevăzute la alin. 1 se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă.

CAPITOLUL 8
Măsuri administrative

Art. 40. - Exercitarea dreptului de a conduce autovehicule se suspendă pe timp de 1-3 luni, în cazul săvârşirii uneia din următoarele contravenţii:
a) conducerea autovehiculului sub influenţa băuturilor alcoolice;
b) conducerea autovehiculului cu defecţiuni tehnice la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcţie;
c) neaplicabil;
d) încălcarea normelor legale referitoare la prioritatea de trecere;
e) încălcarea normelor legale referitoare la depăşire;
f) nerespectarea semnificaţiei semnalului de culoare roşie a semaforului electric;
g) încălcarea normelor legale privind trecerea la nivel cu calea ferată;
h) încălcarea normelor referitoare la folosirea, pe timp de noapte, a luminilor de drum la întâlnirea cu alt vehicul care circulă din sens opus;
i) neoprirea la semnalul regulamentar al ofiţerilor sau subofiţerilor de poliţie, în scopul sustragerii de la control.
De asemenea, exercitarea dreptului de a conduce autovehicule se poate suspenda, pe timpul prevăzut la alin. 1, în cazul depăşirii, în mod repetat, cu mai mult de 20 km/h, a vitezei maxime legale. Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule operează din momentul reţinerii permisului de conducere de către ofiţerul sau subofiţerul de miliţie.

Art. 41. - Organele poliţiei pot anula permisul de conducere dacă titularul acestuia săvârşeşte, în interval de 6 luni de la restituire, una din faptele prevăzute la art. 40, care atrag suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule.

Art. 42. - Organele poliţiei anulează permisul de conducere în cazul când titularul acestuia a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă:
a) pentru infracţiunile de ucidere sau vătămare gravă a integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau a mai multor persoane, sau pentru distrugerea unuia sau mai multor autovehicule, săvârşite din culpă, ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie;
b) pentru infracţiunea de conducere a autovehiculului în stare de ebrietate ori cu o îmbibaţie alcoolică în sânge ce depăşeşte limita legală, sau de sustragere de la recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei;
c) la interzicerea de a exercita profesia sau ocupaţia de conducător de autovehicule. Permisul de conducere se poate anula şi în cazul când titularul acestuia a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru vreuna din infracţiunile prevăzute în art. 22 alin. 4, cu excepţia celor de la art. 37, precum şi pentru orice altă infracţiune, dacă la săvârşirea ei făptuitorul s-a folosit de un autovehicul, în calitate de conducător. În cazurile prevăzute în alin. 1 lit. a) şi b), permisul de conducere va fi reţinut, în vederea anulării, odată cu constatarea săvârşirii infracţiunii, iar în cazurile prevăzute în alin. 1 lit. c) şi alin. 2, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare.

Art. 43. - Anularea permisului de conducere, în cazurile prevăzute de prezentul decret, se hotărăşte de şeful poliţiei judeţene sau al poliţiei municipiului Bucureşti ori de loctiitorul acestuia, în raza căreia titularul permisului a săvârşit fapta. Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule şi stabilirea duratei suspendării se aprobă de organele prevăzute la alin. 1, la propunerea ofiţerului sau subofiţerului de poliţie care a constatat contravenţia ce atrage, potrivit legii, măsura suspendării. Procedura reţinerii şi a restituirii permisului de conducere în caz de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice se stabileşte prin regulament aprobat prin hotărârea guvernului.

Art. 44. - Persoana al cărei permis de conducere a fost anulat se poate prezenta la examen pentru obţinerea unui nou permis, cu recomandarea organelor de conducere colectivă din unitatea în care îşi desfăşoară activitatea, dacă îndeplineşte următoarele condiţii:
a) a trecut un an de la data anulării permisului de conducere, iar în cazul celor care au executat o pedeapsă privativă de libertate sau prin muncă corecţională, dacă au trecut 6 luni de la data executării pedepsei;
b) paguba cauzată prin infracţiune a fost reparată în întregime ori, în cazul când acoperirea prejudiciului se face prin plăţi periodice, dacă acestea sunt efectuate la zi;
c) interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupaţia de conducător de autovehicul a expirat sau a fost revocată.
Dacă permisul de conducere a fost anulat ca urmare a comiterii uneia din infracţiunile prevăzute de art. 42 alin. 1 lit. a) şi b) şi alin. 2, prezentarea la examen pentru obţinerea unui nou permis de conducere se poate face, cu îndeplinirea condiţiilor de la alin. 1, numai cu aprobarea organelor poliţiei.

CAPITOLUL 9
Alte dispoziţii pentru buna desfăşurare a circulaţiei

Art. 45. - Ministerul de Interne, consiliile judeţene şi al municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru popularizarea regulilor de circulaţie în rândul tuturor persoanelor care folosesc drumurile publice şi, în acest scop, vor prevedea în planurile anuale fondurile necesare. Presa, radioteleviziunea şi cinematografia vor sprijini acţiunile Ministerului de Interne, ale consiliilor judeţete şi al municipiului Bucureşti în legătură cu popularizarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice. Ministerul Educaţiei Naţionale va lua măsuri pentru predarea în şcoli a unor lecţii având ca obiect cunoaşterea şi respectarea de către elevi a regulilor de circulaţie. Unităţile sunt obligate să ia măsuri pentru ridicarea continua a calificării conducătorilor de autovehicule pe care i-au angajat, în vederea insuşirii şi respectării de către aceştia a dispoziţiilor legale ce reglementează circulaţia pe drumurile publice.

Art. 46. - Unităţile şi persoanele fizice vor dota autovehiculele pe care le deţin cu truse medicale de prim-ajutor, conform modelului stabilit de Ministerul Sănătăţii pentru fiecare categorie de autovehicule în parte.

Art. 47. - Ministerul Transporturilor şi Ministerul Agriculturii vor întocmi periodic buletine informative asupra stării vremii şi a drumurilor publice, care vor fi difuzate prin grija Radioteleviziunii Romane în vederea prevenirii accidentelor de circulaţie.

Art. 48. - În îndeplinirea sarcinii de supraveghere a circulaţiei pe drumurile publice, organele poliţiei se pot sprijini pe concursul voluntar al unor conducători de autovehicule.

Art. 49. - Din totalul sumelor încasate drept taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule şi pentru eliberarea permiselor de conducere, precum şi din amenzile pentru contravenţii la regimul circulaţiei pe drumurile publice, 50% se face venit la bugetul statului, iar 50% se varsă la bugetele consiliilor judeţene şi al municipiului Bucureşti, pentru a fi folosite la executarea de amenajări pe drumurile publice şi la lucrări de îmbunătăţire a mijloacelor de semnalizare rutieră.

Art. 50. - Unităţile care întocmesc proiecte de sistematizare a localităţilor şi de construcţie a microraioanelor sau cartierelor vor ţine seama la proiectare de normativul elaborat de Ministerul de Interne, împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului în vederea asigurării construirii şi amenajării de locuri de parcare şi garare, corespunzătoare sporirii continue a parcului de autovehicule, precum şi a asigurării, în perspectivă, a tuturor condiţiilor de bună desfăşurare a circulaţiei pe drumurile publice.

Art. 51. - Semnele distinctive care se pot înscrie pe autovehicule se stabilesc de Ministerul de Interne.

CAPITOLUL 10
Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 52. - Îmbibaţia alcoolică în sânge atrage răspunderea penală a conducătorilor de autovehicule când este de cel puţin 1%0..

Art. 53. - Modelele indicatoarelor, marcajelor şi semnalelor luminoase, precum şi semnalele agentului de circulaţie, sunt prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 54. - Carnetele de conducere, precum şi permisele şi autorizaţiile de circulaţie eliberate de organele competente, potrivit dispoziţiilor Decretului nr. 832/1962 rămân valabile până la înlocuirea lor cu permise de conducere şi certificate de înmatriculare în termenele ce se vor stabili prin regulamentul prevăzut la art. 57. Carnetele de conducere, precum şi permisele şi autorizaţiile de circulaţie, nu sunt valabile în circulaţia internaţională, urmând ca, până la înlocuirea lor, persoanele care vor să circule pe teritoriul altor state să obţină, în acest scop, permis de conducere internaţional eliberat de Automobil Clubul Român.

Art. 55. - Dotarea cu truse medicale de prim-ajutor se va face în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului decret, pentru autovehiculele de transport în comun, şi în termen de 1 an de la aceeaşi dată, pentru celelalte autovehicule.

Art. 56. - Procesele penale în curs de urmărire sau de judecată pentru fapte dezincriminate prin acest decret încetează, iar cei aflaţi în curs de executare a pedepsei vor fi eliberaţi de îndată.

Art. 57. - Modul de aplicare a prezentului decret se va stabili prin regulament aprobat de Guvern.

Art. 58. - Prezentul decret intră în vigoare după 30 de zile de la publicare. Pe aceeaşi dată, Decretul nr. 832/1962 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentului decret, se abrogă.

 

Cuvinte cheie:
Urmareste masini.ro pe:
Comentarii (31)

scris de Anonim

buna!sunt de acord cu voi, nu este normal sa fie la o intrebare mai multe raspunsuri,pe langa faptul ca sunt niste intrebari total aiurea unele dintre ele... si cea mai mare prostie este ca daca ai picat la traseu trebuie sa dai din nou sala. ar trebui ca sala sa fie valabila macar un an,sau 6 luni! bafta tuturor

scris de Anonim

e greu dar asta e trbuie eu l-am citit si am facut chestionare pe net si am luat permisul de 2 luni

scris de Anonim

apãi.. ce sã zic..am citit si eu decretu` ãsta.incã nu dau pentru carnet dar l`am citit din curiozitate. am tot facut chestionare pe net [de plictisealã cred] si o singurã datã am facut 22 de intrebãri corecte.sper cã pânã la varã o sã`l invat si o sã fiu si eu soferitsã ;;) hay saluth!

scris de Anonim

salutare fratilor si mult succes la examene!

scris de Anonim

va rog sa incercati sa simplificati chestionarele asa cum erau mai demult adica cu intrebari cu o singura varianta corecta ca este mai bine gandita treaba dar daca doriti puneti 100 de intrebari ca sa fiti siguri ca elevul a invtat! va multumesc!

scris de Anonim

sa stiti dragii mei sefi ai directiei de trafic ca se greseste amarnic danduse mai multe raspusuri la o intrebare faceti chiar o suta de intrebari pe un chestionar dar cu un singur raspuns ca sa puteti cuprinde daca doriti tot decretul ! ca altfelt ii tulburati de cap pe bietii candidati la soferie! detin permis de conducere din 1979 nu am fost oprit niciodata de vreun militian ,politist sau alt agent nu am platit decat o singura amenda de 24 de euro pt o neglijenta de a mea ! va multumesc

scris de Anonim

marecartea !!! si asi putea sa fie si ma i mare pt ca invatam ma multe!!!!!!!!!!!!!!!

scris de Anonim

auzi-ti raspundeti-mi si mie va rog asta este tot decretul?daca nu dati-mi si mie o adresa unde pot citi tot decretul tot tot tot.va multumesc

scris de Anonim

Foarte nashpah decretuh asta ! :(( 8-/ :down: :-S

scris de Anonim

:roll: asta e adevarat sau vrajealaa

scris de Anonim

Am aproape 23 de ani si am categoriile A,B de 4 ani acuma am inceput pt C,E.Am fost la examen si am facut 18 p. de 2 ori.am facut sute de chestionare de pe net..dar nu ajuta prea mult...ma apuc sa invat decretul, asa mi'a zis si politaiul de la examen cand l'am intrebat,ca unde pot gasi chestionarele pe care ni le dau ei..a ras su' musteata si mia zis sa invat decretul..in 3 zile il pot invata si asa imi garanteaza ca iau examenu' :-/ ...deci ramane de vazut ;-P

scris de Anonim

nu stiu ce sa zic

scris de Anonim

Am sa mor si tot nu o sa tin minte tot ce vor astea sa invatam pt u permis si sunt fffffffffffffff multe articole

scris de Anonim

vreau sa ma apuc si eu de ele se poate invata ceva de pe ele ;-P :zip: :snake: :exclaim:

scris de Anonim

oare numay atatea antrebary sunt de raspuns la ele. :bug: :gulp: :ohh:

scris de Anonim

Filimoane, eu personal sa stii ca te inteleg....

scris de Anonim

Am ramas stpefiat de intrebarile care se fac in chestionare ,i-mi fac inpresia ca cei care le fac sunt bolnavi mintal in loc sa puna inrebari foarte clare si cu un singur raspuns corect ,pentru ca orsicine sa le inteleaga si sa le ramiie raspunsurile in minte cautam sa incurcam pe cei ce vor sa ia carnetul si atunci ne miram de accidentele care se intimpla in trafic Va rog sa reglementa-ti aceasta situatie si nu mai pune-ti pe toti dobitoci sa faca intrebari .Cu sima Filimon din Borsa MM

scris de Anonim

naspa rau vali :vampire:

scris de Anonim

e naspa :-)

scris de Anonim

cine invata ia ,cine nu invata se uita la cel care a luat :sick:

scris de Anonim

eu am avut examen pe 29 aprilie si am citit decretul acesta nu mai cititi fratilor k nu e bun deloc am facut 21 de puncte la examen

scris de Anonim

daca ai ambitie si ai capul usor il poti invata nu este chiar asa de greu trebuie doar sa stai cu gandul numai acolo nu citesti si tie gandul la pasari calatoare .trebuie sa invatam cu un volan in mana poti face multe lucruri in viata asta e haideti fratilor sa avem putina ambitie ;-)

scris de Anonim

sper sa bag si eu la cap decretul asta ca sa pot lua carnetul.......!!!!!oana din porumbacu de sus

scris de Anonim

cate stingatoare trebuie la un autoturism sau care e art in care scrie .

scris de Anonim

Decretul asta e mare si greu am auzit ca are 162 de pagini ce dracu facem ca nu il invatam noi nici in 1000 de ani

scris de Anonim

:ohh:naspa rau de tot este decretu asta

scris de Anonim

decretul e pe bune , numai ca trebuie citit si regulamentul de aplicare precum si anexa cu semnele de circulatie ;-)

scris de Anonim

decretul care este afisat e ceva serios sau? :question: :question: :-S :-S

scris de Anonim

am si eu o intrb imi paote raspunde si mie cineva

scris de Anonim

acesta este decretul pt scoala de soferi?

scris de Anonim

oare acesta o fi decretul pentru a lua permisul de cconducere ????? :long: :roll: :gulp:

Pentru a putea comenta la acest articol, te rugam sa te autentifici!

Drive Test

  • Opel Grandland X 1.6 CDTI Innovation MT6

    Opel Grandland X 1.6 CDTI Innovation MT6

    Cu un exterior conservator dar elegant și cu o configurare interesantă a elementelor de styling, modelul testat a captat suficiente priviri pe stradă pentru a ne confirma că modelele producătorului german sunt apreciate în țara noastră și acest lucru cu siguranță se va observa în cifrele de vânzări

  • TEST DRIVE: Mercedes-Benz E 220d 4M All-Terrain

    TEST DRIVE: Mercedes-Benz E 220d 4M All-Terrain

    Modelul Clasa E All-Terrain nu este unul revoluționar, însă cu siguranță este cel mai convingător model Clasa E Estate din toate timpurile, în primul rând raportându-ne la design-ul exterior special și la funcționalitatea sa pe drumuri nu tocmai bune.

Autentificare

Nu sunteti membru inca ?

Dureaza doar cateva minute sa va inregistrati.

Inregistrati-va acum

Adresa email
Parola
Ati uitat parola?
Inregistrare
0.0642 :: 17.84MB