No SSO cookie

Noile instructiuni cu privire la obtinerea permisului de conducere

voteaza
(0/ 0)
Noile instructiuni cu privire la obtinerea permisului de conducere
Utile · · 1 Comentarii
Nota utilizator
0.0

Instrucţiuni nr. 525 din 5 septembrie 2003 privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 677 din 24 septembrie 2003

 
 
Având în vedere prevederile art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi ale cap. 3 secţiunea I din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2003, în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, ministrul administraţiei şi internelor emite următoarele instrucţiuni: Art. 1. - (1) Examenul pentru obţinerea permisului de conducere se susţine: a) la serviciile poliţiei rutiere din inspectoratele de poliţie judeţene*) pe raza cărora candidaţii îşi au domiciliul (reşedinţa, în cazul cetăţenilor străini ori români cu domiciliul în străinătate); __________ *) În cuprinsul prezentelor instrucţiuni Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti este asimilată inspectoratului de poliţie judeţean, iar Brigada de Poliţie Rutieră din structura acestei unităţi, serviciului poliţiei rutiere. b) la Direcţia Poliţiei Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române de către membrii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în România, precum şi de către persoanele care au obţinut aprobarea conducerii acestei unităţi. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a) absolvenţii cursurilor de pregătire pentru obţinerea permisului de conducere pentru categoriile Tv şi/sau Tb, precum şi militarii în termen, elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care pot susţine examenul la inspectoratul de poliţie al judeţului pe raza căruia îşi are sediul unitatea de învăţământ respectivă. Art. 2. - (1) Examinarea persoanelor care solicită obţinerea permisului de conducere se efectuează de către ofiţeri de poliţie rutieră atestaţi în acest sens de Direcţia Poliţiei Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi are ca scop: a) verificarea cunoştinţelor teoretice din domeniul legislaţiei rutiere, a elementelor de mecanică, a noţiunilor de prim ajutor şi conduită preventivă, acumulate în procesul de instruire; b) verificarea practică a gradului de însuşire a deprinderilor necesare conducerii în siguranţă a unui autovehicul pe drumurile publice. (2) Rezultatul examenului se materializează prin calificativul "Admis" sau "Respins". Art. 3. - (1) Persoana care solicită examinarea pentru obţinerea permisului de conducere trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă vârsta de cel puţin 18 ani, cu următoarele excepţii: 1. cel puţin 16 ani, pentru subcategoriile A1 şi B1; 2. cel puţin 21 de ani, pentru categoriile D, DE, Tb şi Tv şi subcategoriile D1 şi D1E; b) să fie aptă din punct de vedere medical şi psihologic pentru conducerea pe drumurile publice a autovehiculelor din categoriile şi subcategoriile pentru care solicită examinarea; c) să facă dovada absolvirii cel puţin a cursurilor primare, precum şi a pregătirii teoretice şi practice, realizată prin cursuri organizate de unităţi autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care solicită examinarea; d) să facă dovada că domiciliază sau că are reşedinţa pe raza de competenţă a serviciului poliţiei rutiere unde solicită să fie examinată, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 1 alin. (2). (2) Persoana condamnată prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru comiterea unei infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj sau furtul unui autovehicul poate fi admisă la examenul pentru obţinerea permisului de conducere sau a brevetului de conducător, în condiţiile prevăzute la art. 103 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002. Art. 4. - Dosarul de examinare trebuie să cuprindă următoarele documente: a) cerere-tip (anexa nr. 1); b) fişa de şcolarizare (anexa nr. 2) care conţine datele de stare civilă ale candidatului, forma de pregătire teoretică şi practică realizată de unităţile autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care se solicită examinarea, completată prin dactilografiere şi semnată de candidat, pe care se aplică o fotografie color a acestuia în spaţiul special destinat; c) fişa medicală; d) fişa deţinătorului permisului de conducere (anexa nr. 3), completată prin dactilografiere şi semnată de solicitant; e) avizul psihologic; f) certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate (pentru cetăţenii străini cu reşedinţa sau domiciliul în România, acesta se eliberează de Inspectoratul General al Poliţiei Române); g) copia documentului de identitate; h) document justificativ din care să rezulte că solicitantul a urmat o formă de învăţământ; i) chitanţa de plată a taxei de examinare; j) copia permisului de conducere, în cazul persoanelor care solicită obţinerea unei noi categorii (subcategorii); k) dovada că solicitantul a absolvit un curs de legislaţie rutieră şi conduită preventivă organizat de o unitate autorizată şi copia hotărârii judecătoreşti de condamnare, rămasă definitivă, în cazul persoanelor care solicită examinarea pentru obţinerea unui nou permis de conducere în locul celui anulat. Art. 5. - (1) Activitatea de primire, verificare şi înregistrare a dosarelor, programare la examen şi de întocmire a programatoarelor se execută de către personal al poliţiei rutiere desemnat prin dispoziţie a conducerii inspectoratelor de poliţie judeţene. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) asigură expedierea fişelor persoanelor declarate "Admis" la autoritatea competentă pentru eliberarea permiselor de conducere, precum şi arhivarea dosarelor, pe zile şi comisii de examinare. (3) La primirea dosarului de examinare persoana desemnată verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 3 şi înscrie persoana în registrul celor planificate la examen, completând în fişa de şcolarizare numărul de ordine atribuit, numele, prenumele şi gradul său profesional, precum şi data programării la examen, după care înmânează solicitantului formularul de programare (anexa nr. 4). Art. 6. - (1) Personalul poliţiei rutiere desemnat întocmeşte programatorul pentru examen (anexa nr. 5) în care înscrie numele şi prenumele persoanelor planificate, codul numeric personal, precum şi categoriile şi/sau subcategoriile pentru care se solicită examinarea. (2) Rubricile din programatoare, rămase libere după ultima persoană înscrisă, se anulează de către şeful serviciului sau înlocuitorul acestuia la conducere, înaintea aprobării comisiei. (3) Este interzisă înscrierea altor candidaţi sau efectuarea de ştersături ori de modificări în programatoare, după închiderea acestora. Art. 7. - Comisiile de examinare, constituite numai din personalul poliţiei rutiere atestat, se numesc şi se consemnează în programatoare de către adjunctul şefului inspectoratului de poliţie judeţean, în dimineaţa zilei de examen, în funcţie de numărul candidaţilor planificaţi, astfel încât fiecărui examinator să îi revină pentru examinare la proba practică, în medie, un număr de cel mult 20 de persoane. Art. 8. - Examinatorii trebuie să posede permis de conducere corespunzător categoriei sau subcategoriei de autovehicule pentru care examinează. Art. 9. - (1) Examinarea persoanelor la proba teoretică se face pe bază de chestionar, după cum urmează: a) pentru categoriile A, B, BE, Tr, Tb, Tv şi subcategoriile A1, B1 se acordă un singur chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie, noţiunilor de prim ajutor şi conduită preventivă, precum şi a elementelor de mecanică; b) pentru categoriile C, CE şi subcategoriile C1, C1E se acordă un chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie, noţiunilor de prim ajutor, conduită preventivă şi a elementelor de mecanică, precum şi un chestionar cu reguli specifice pentru categoria C; c) pentru categoriile D, DE şi subcategoriile D1, D1E se acordă un chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie, noţiunilor de prim ajutor, conduită preventivă şi a elementelor de mecanică, precum şi un chestionar cu reguli specifice pentru categoria D. (2) În funcţie de categoria ori de subcategoria pentru care se solicită examinarea, chestionarele conţin câte 26 de întrebări din regulile de circulaţie, noţiunile de prim ajutor, conduită preventivă şi elemente de mecanică şi, respectiv, 11 întrebări cu reguli specifice pentru categoria C sau D. (3) Candidaţii consemnează răspunsurile la întrebări în anexa la chestionar (anexa nr. 6). (4) Examinarea persoanelor la proba teoretică se poate face şi cu ajutorul sistemului informatic, întrebările utilizate fiind identice cu cele din chestionarele pe suport hârtie. (5) În cazul în care candidatul solicită examinarea pentru obţinerea permisului de conducere categoriile B, C şi/sau D, i se va acorda un chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie, noţiunilor de prim ajutor, conduită preventivă şi a elementelor de mecanică şi câte un chestionar cu regulile specifice pentru categoriile C şi/sau D. Art. 10. - Chestionarele de examen şi grilele de corectare folosite la proba teoretică sunt unitare, se păstrează de către şeful serviciului poliţiei rutiere sau de ofiţerul care răspunde de compartimentul de examinare şi se stabilesc, se modifică ori se completează de Direcţia Poliţiei Rutiere din Inspectoratul General al Poliţiei Române. Art. 11. - Timpul afectat soluţionării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 30 de minute, respectiv de 10 minute pentru un chestionar cu reguli specifice pentru categoria C sau D. Art. 12. - (1) În ziua examenului, pe bază de semnătură, şeful comisiei primeşte de la şeful serviciului sau de la înlocuitorul acestuia la conducere dosarele candidaţilor, programatorul, chestionarele şi grilele de verificare împreună cu un număr egal de anexe cu cel al persoanelor planificate. (2) Anexele la chestionare se semnează de şeful serviciului poliţiei rutiere sau de înlocuitorul acestuia, înainte de începerea examenului, evidenţa acestora se ţine într-un registru-tip, iar atribuirea lor se face în ordinea seriilor acordate de tipografie. Art. 13. - (1) Examinarea persoanelor la cunoaşterea regulilor de circulaţie se desfăşoară în săli adecvate acestei activităţi, stabilite prin dispoziţie a şefului inspectoratului de poliţie judeţean. (2) În anexa la chestionar persoana examinată va completa toate rubricile existente şi va semna. Persoana examinată consemnează, olograf, menţiunea referitoare la perioada şi şcoala de şoferi absolvită, pe versoul anexei, după care semnează. (3) Proba teoretică constă în completarea de către candidat a anexei la chestionar prin însemnarea cu litera "X" a casetei sau casetelor corespunzătoare răspunsului/răspunsurilor considerat/considerate corect/corecte, lăsând necompletate celelalte casete cu răspunsurile considerate greşite. Art. 14. - Obligaţiile examinatorului înainte de începerea probei teoretice: a) stabileşte identitatea persoanelor examinate prin confruntarea fizionomiei acestora cu fotografiile de pe unul dintre următoarele documente: cartea, buletinul sau adeverinţa de identitate, legitimaţia provizorie pentru cetăţenii străini cu reşedinţa în România sau paşaportul pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate şi programatorul de examen; b) verifică chestionarele şi anexele pentru depistarea eventualelor însemnări ce ar putea influenţa răspunsurile candidaţilor; c) instruieşte persoanele examinate cu privire la modul de desfăşurare a examenului şi de completare a anexei la chestionar, timpul afectat probei teoretice, precizând că sunt interzise efectuarea oricăror însemnări pe chestionare, folosirea de materiale ajutătoare, precum şi consultarea între candidaţi. Art. 15. - (1) Obligaţiile examinatorilor în timpul probei teoretice: a) supraveghează cu atenţie modul de desfăşurare a examenului şi reverifică concordanţa datelor consemnate pe anexa la chestionar cu cele din documentul de identitate; b) întrerup examinarea, scot din sală şi declară "Respins" persoanele care încearcă să promoveze examenul prin fraudă, pe cele care se consultă între ele ori pe cele care consemnează răspunsurile la întrebările din chestionare pe coli de hârtie sau pe alte documente decât anexa la chestionar; c) interzic accesul în sala de examen al altor persoane decât cele prevăzute în programator, cu excepţia ofiţerilor cu atribuţii de control; d) le este interzis să comunice candidaţilor răspunsurile la întrebările din chestionare ori să desfăşoare alte activităţi care ar împiedica supravegherea în timpul examenului. (2) După expirarea timpului acordat pentru completarea anexelor, acestea împreună cu chestionarele se reţin de către examinator. Art. 16. - (1) Corectarea anexelor la chestionare se efectuează separat de către 2 membri ai comisiei de examinare, nominalizaţi în programator, după expirarea timpului afectat pentru rezolvarea chestionarelor de către candidaţi. (2) Evaluarea răspunsurilor date pe anexele la chestionare se efectuează în prezenţa a 2 martori asistenţi, aleşi din rândul celorlalţi candidaţi. (3) Sunt considerate greşite răspunsurile care nu corespund cu grila de verificare a chestionarului, cele care prezintă ştersături sau corecturi şi cele care nu sunt însemnate cu litera "X" ori sunt scrise cu alte caractere sau sunt completate cu creionul. (4) Pentru a fi declarate "Admis" la proba teoretică, persoanele examinate trebuie să răspundă corect la cel puţin 22 de întrebări din chestionarul de cunoaştere a regulilor de circulaţie şi, după caz, la cel puţin 8 întrebări din chestionarul pentru reguli specifice. Art. 17. - Obligaţiile examinatorilor la finalul probei teoretice: a) consemnează în anexa la chestionar calificativul "Admis" sau "Respins" obţinut de candidat, în urma verificării concordanţei răspunsurilor din anexă cu grila de verificare, şi înscriu în clar gradul profesional, numele şi prenumele, după care semnează; b) consemnează în programatoare seriile anexelor atribuite fiecărui candidat şi rezultatele obţinute de aceştia la proba teoretică, inclusiv menţiunile corespunzătoare pentru persoanele neprezentate; c) anulează chitanţa reprezentând taxa de examinare şi consemnează în rubrica corespunzătoare din fişa de şcolarizare calificativul obţinut, în cazul persoanelor declarate "Respins"; d) comunică persoanelor examinate calificativele obţinute, iar celor declarate "Admis", locul de plecare la proba practică; e) restituie dosarele de examinare ale persoanelor declarate "Respins". Art. 18. - (1) Persoanele declarate "Admis" la proba teoretică susţin proba practică în aceeaşi zi sau în cel mult 90 de zile de la data promovării examenului teoretic. (2) Persoanele prevăzute la art. 9 alin. (4) pot fi examinate pentru obţinerea permisului de conducere categoriile B, C şi/sau D în aceeaşi zi, cu condiţia ca proba practică să fie susţinută în această ordine, examenul pentru obţinerea permisului de conducere pentru categoriile C şi D fiind condiţionat de promovarea probei practice pentru categoria B. Art. 19. - (1) Autovehiculele folosite la proba practică a examenului trebuie să fie din categoria celor pentru care se solicită obţinerea permisului de conducere. (2) Autovehiculele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie dotate cu dublă comandă (cu excepţia motocicletelor), oglinzi retrovizoare pentru candidat şi examinator, precum şi casetă omologată cu inscripţia "ŞCOALĂ". (3) În timpul examenului autovehiculele şi remorcile nu vor fi încărcate. (4) Persoanele cu handicap fizic susţin examenul cu autovehicule adaptate infirmităţii lor. Art. 20. - Traseele folosite la proba practică sunt, de regulă, altele decât cele folosite în procesul de instruire practică a cursanţilor, care să permită examinatorului aprecierea deprinderilor şi aptitudinilor necesare conducerii în siguranţă a unui autovehicul. Art. 21. - (1) Proba practică de conducere a autovehiculelor din categoria A şi subcategoria A1, în poligonul special amenajat (anexa nr. 7), cuprinde următoarele manevre: a) coborârea motocicletei (motoretei) de pe cric cu motorul pornit şi deplasarea acesteia pe o distanţă de 5 m într-un spaţiu cu lăţimea de 0,5 m, fără ajutorul motorului, mergând alături de vehicul până la locul de plecare, penalizându-se neîncadrarea în spaţiul delimitat de marcajul lateral sau nemenţinerea în poziţie verticală pe cele două roţi; b) mersul sinuos printre jaloane, constând în parcurgerea continuă cu ajutorul motorului a unui traseu printre 5 jaloane, penalizându-se atingerea unuia dintre ele, neîncadrarea în spaţiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol; c) executarea de opturi printre jaloane, constând în efectuarea continuă a 6 astfel de manevre printre 4 jaloane (3 într-un sens şi 3 în celălalt sens), cu începerea manevrei din partea dreaptă a ultimului jalon, penalizându-se atingerea unui jalon, neîncadrarea în spaţiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol; d) deplasarea în linie dreaptă, constând în parcurgerea cu ajutorul motorului a unei distanţe de 50 m într-un spaţiu cu lăţimea de 0,5 m, cu braţul stâng ridicat orizontal, penalizându-se neîncadrarea în spaţiul delimitat de marcajul lateral sau sprijinirea cu piciorul de sol; e) urcarea motocicletei (motoretei) pe cric, penalizându-se neefectuarea acestei manevre. (2) Proba practică de conducere a motoretei sau motocicletei în poligon este promovată de candidaţii care în timp de 4 minute nu au cumulat mai mult de 3 greşeli. Art. 22. - (1) În timpul probei practice de conducere în traseu a autovehiculului din celelalte categorii examinatorii vor urmări: a) pregătirea pentru drum, poziţia la volan, cunoaşterea aparaturii de bord: 1. verificarea autovehiculului (direcţie, sistem de frânare, pneuri, instalaţii de iluminare, semnalizare, avertizare şi ştergătoare de parbriz); 2. instalarea la postul de conducere (reglarea scaunului, a oglinzii retrovizoare şi fixarea centurii de siguranţă); 3. cunoaşterea aparaturii de bord şi a comenzilor; 4. verificarea închiderii uşilor; b) manevrarea şi menţinerea poziţiei autovehiculului în timpul mersului: 1. pornirea motorului, eliberarea frânei de staţionare, sincronizarea ambreiajului cu acceleraţia, plecarea de pe loc, schimbarea vitezelor, poziţia mâinilor pe volan; 2. poziţia autovehiculului în timpul mersului (folosirea părţii din dreapta a drumului, menţinerea benzii de circulaţie fără încălcarea marcajelor de delimitare a acesteia, bordurii, acostamentului, insulelor de dirijare a fluxurilor de trafic); 3. conducerea în zone cu trafic auto şi pietonal aglomerat; c) viteza de deplasare şi modul de comportare în trafic: 1. viteza de deplasare pe sectoare de drum unde, conform prevederilor legale, aceasta trebuie redusă sau unde sunt instituite restricţii prin indicatoare; 2. adaptarea vitezei în funcţie de starea drumului şi de elementele geometrice ale acestuia, de vizibilitate, condiţii atmosferice, densitatea traficului; 3. conducerea nejustificată a autovehiculelor cu viteză redusă, sub valorile impuse de trafic sau indicatoare rutiere; 4. comportări agresive sau emotive în trafic; d) schimbarea direcţiei de mers şi executarea virajelor: 1. asigurarea şi semnalizarea intenţiei schimbării direcţiei de mers (folosirea oglinzilor retrovizoare, a semnalizării schimbării direcţiei de mers); 2. respectarea semnificaţiei indicatoarelor, marcajelor şi încadrarea corectă pentru schimbarea direcţiei de mers; 3. modul de schimbare a direcţiei de mers şi de efectuare a virajelor (adaptarea vitezei pentru a nu stânjeni sau pune în pericol ceilalţi participanţi la trafic); 4. modul de înscriere şi traiectoria în viraj, poziţia în timpul executării acestuia şi viteza; 5. schimbarea corectă şi la timp a treptei de viteză, folosirea ambreiajului, acceleraţiei şi frânei, manevrarea volanului; e) circulaţia în intersecţie: 1. reducerea vitezei şi încadrarea pe benzi sau rânduri, corespunzător cu direcţia de mers; 2. sesizarea intenţiilor de deplasare a celorlalţi participanţi la trafic; 3. asigurarea la intrarea în intersecţie, observarea fluxurilor de circulaţie şi ordinea intersectării lor; 4. acordarea priorităţii vehiculelor şi pietonilor în funcţie de reglementarea instituită în intersecţie; 5. modul în care se execută depăşirea vehiculelor angajate în viraj la stânga; 6. să nu efectueze manevre interzise în intersecţii (oprire, întoarcere, mers înapoi etc.); f) efectuarea depăşirilor: 1. sesizarea din timp a vehiculului ce urmează să fie depăşit; 2. asigurarea în vederea evitării unei tamponări cu vehiculele care vin din faţă, din spate, precum şi modul de semnalizare a intenţiei de a efectua depăşirea; 3. tehnica efectuării depăşirii (aprecierea vitezelor, folosirea rezervei de putere a autovehiculului, adaptarea vitezei în funcţie de cea a vehiculului depăşit, alegerea unei trepte de viteză adecvate, aprecierea spaţiului necesar şi a celui existent pentru depăşire, modul de angajare în depăşire, menţinerea unei distanţe laterale suficiente faţă de vehiculul depăşit, reintrarea în partea dreaptă fără pericol, folosirea oglinzilor retrovizoare, ezitări în efectuarea depăşirilor); 4. modul de depăşire a autovehiculelor oprite, în special a mijloacelor de transport în comun aflate în staţie; 5. modul de depăşire a vehiculelor cu tracţiune animală, bicicletelor, motocicletelor, coloanelor, autovehiculelor lente sau a celor cu gabarit depăşit; 6. să nu efectueze depăşiri pe sectoare de drum unde această manevră este interzisă; 7. modul de comportare în momentul în care este depăşit (menţinerea direcţiei de mers, a vitezei de deplasare şi să circule cât mai aproape de marginea din dreapta a părţii carosabile); g) respectarea regulilor referitoare la prioritatea de trecere: 1. respectarea normelor referitoare la prioritate, în funcţie de situaţie (prioritate de dreapta sau de stânga în intersecţiile cu sens giratoriu, indicatoare de reglementare a priorităţii, semafor, ofiţer sau agent de poliţie rutieră); 2. acordarea priorităţii vehiculelor aflate în mişcare, la pornirea de pe loc a autovehiculului; 3. acordarea priorităţii pietonilor în locurile semnalizate sau marcate pentru trecerea acestora; 4. tendinţe repetate de a ceda trecerea pietonilor şi vehiculelor, fără motiv întemeiat; 5. acordarea priorităţii în timpul efectuării virajelor, schimbării direcţiei de mers şi al trecerii prin locuri îngustate; 6. poziţia autovehiculului oprit în intersecţie pentru a acorda prioritate (dacă jenează fluenţa traficului); h) comportarea faţă de semnalizarea rutieră: 1. observarea şi respectarea semnificaţiei indicatoarelor, marcajelor, a semnalelor ofiţerului sau agentului de poliţie rutieră şi a semaforului; i) mersul înapoi: 1. asigurarea că manevra se poate executa în siguranţă; 2. cuplarea manetei schimbătorului de viteze în treapta pentru mers înapoi; 3. modul de vizualizare a traseului ce urmează a fi parcurs; 4. traiectoria autovehiculului şi distanţa parcursă; 5. să nu execute manevra pe sectoarele de drum unde aceasta este interzisă; 6. mersul înapoi în linie dreaptă şi mersul înapoi spre stânga sau dreapta; j) parcarea laterală, cu faţa sau spatele: 1. asigurarea că manevra se poate executa în siguranţă; 2. traiectoria autovehiculului la intrarea şi ieşirea din parcare; 3. poziţionarea autovehiculului faţă de celelalte vehicule şi faţă de bordură; 4. acordarea priorităţii la ieşirea din parcare vehiculelor aflate în mişcare; 5. să nu efectueze manevra în locuri unde aceasta este interzisă; k) manevra de întoarcere: 1. întoarcerea pe o stradă cu o singură bandă pe sensul de mers: 1.1. semnalizarea şi oprirea pe partea dreaptă a străzii; 1.2. asigurarea că manevra se poate efectua în siguranţă şi semnalizarea (stânga); 1.3. traiectoria autovehiculului; 1.4. executarea manevrei pe sectoare de drum unde aceasta este interzisă; 2. întoarcerea pe o stradă cu două sau mai multe benzi pe sensul de mers: 2.1. asigurarea, semnalizarea şi încadrarea pe banda de lângă axa drumului; 2.2. oprirea şi asigurarea că din sens opus nu circulă alte vehicule; 2.3. traiectoria autovehiculului; 2.4. executarea manevrei pe sectoare de drum unde aceasta este interzisă; l) oprirea în rampă: 1. imobilizarea autovehiculului în rampă fără să oprească motorul; 2. dacă la pornire autovehiculul se deplasează înapoi, punând astfel în pericol securitatea vehiculului din spate; m) comportarea faţă de ceilalţi participanţi la trafic: 1. comportarea faţă de pietoni (în special faţă de copii, bătrâni, persoane cu handicap fizic); 2. comportarea faţă de autovehiculele care, potrivit legii, au prioritate (pompieri, poliţie, salvare, coloane în mers etc.); n) evitarea unor obstacole apărute brusc pe partea carosabilă a drumului: 1. modul de manevrare şi control al autovehiculului la sesizarea acestor obstacole şi în cazul evitării unor coliziuni; 2. folosirea unor spaţii din drum sau din afara lui pentru a evita coliziunea sau situaţii mai periculoase în trafic; 3. modul de evitare a pietonilor care traversează strada prin locuri care nu sunt marcate şi semnalizate corespunzător; 4. anticiparea unor pericole şi măsurile luate pentru evitarea lor; o) conducerea pe timp nefavorabil (vânt, ploaie, mâzgă, lapoviţă, polei, gheaţă, ninsoare, viscol etc.): 1. modul de folosire a instalaţiei de iluminare şi semnalizare; 2. observarea obstacolelor, a semnalizării rutiere şi a participanţilor la trafic pe timp nefavorabil; 3. manevrarea şi păstrarea controlului autovehiculului, modul de acţionare a frânei şi a volanului; 4. viteza de deplasare pe timp nefavorabil; 5. oprirea autovehiculului în cazul unor condiţii de timp nefavorabile, deosebite (ploaie torenţială, viscol puternic, ceaţă foarte densă). (2) Candidaţii vor executa cel puţin două manevre dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. i)-l), examinatorii consemnând în anexă aceste probe. Art. 23. - În cadrul probei practice de conducere în traseu a autovehiculului, examinatorii sunt obligaţi: a) să nu modifice locul de plecare la proba practică, comunicat candidaţilor; b) să verifice documentele, precum şi starea tehnică a autovehiculelor de şcoală cu care se efectuează proba de traseu; c) să explice candidaţilor modul de desfăşurare a probei şi să le comunice traseul ce urmează a fi parcurs; d) să nu permită accesul în autovehicul al altor persoane, cu excepţia candidaţilor; e) să nu permită transmiterea de indicaţii şi sfaturi candidatului în timpul examinării; f) să urmărească cu atenţie modul de efectuare a manevrelor de conducere a autovehiculului, să intervină în situaţii deosebite când din cauza unor manevre periculoase se pot produce accidente de circulaţie; g) să nu angajeze cu candidaţii discuţii de altă natură decât cele legate de executarea probelor respective; h) să manifeste exigenţă şi obiectivitate în aprecierea cunoştinţelor şi acordarea calificativelor, având o comportare civilizată faţă de candidaţi. Art. 24. - (1) Examinarea la proba de conducere a autovehiculului se face separat pentru fiecare categorie sau subcategorie în parte. (2) Durata probei trebuie să fie, în medie, de 25 de minute pentru categoriile B, BE şi subcategoriile B1, B1E şi de 45 de minute pentru celelalte categorii sau subcategorii, iar distanţa parcursă trebuie să fie suficientă pentru ca examinatorul să poată aprecia aptitudinile şi comportamentul candidaţilor. (3) Candidatul care a depăşit punctajul maxim de penalizare, înaintea expirării perioadei prevăzute la alin. (2), este declarat "Respins". Art. 25. - (1) Neexecutarea corectă a manevrelor prevăzute la art. 21 de către persoana examinată se penalizează de către examinator prin consemnarea literei "l" în căsuţa corespunzătoare regulii încălcate din anexa la chestionar. (2) În cazul repetării aceleiaşi greşeli, aceasta se consemnează de fiecare dată în rubrica corespunzătoare, punctajul de penalizare fiind înmulţit cu numărul de greşeli înscrise în anexă. Art. 26. - Sunt declarate "Admis" la proba practică persoanele care cumulează cel mult 20 de puncte penalizare în timpul prevăzut la art. 24 alin. (2). Art. 27. - După terminarea examinării la proba practică, examinatorul execută următoarele activităţi: a) consemnează calificativul obţinut la examen în fişa de şcolarizare şi în anexa la chestionar, precum şi numărul de înmatriculare al autovehiculului cu care s-a susţinut examenul; b) completează calificativul în fişa deţinătorului permisului de conducere, la rubrica corespunzătoare categoriei (subcategoriei) obţinute, în cazul în care persoana examinată este declarată "Admis", iar în partea dreaptă sus a acesteia înscrie următoarele menţiuni: data, calificativul obţinut, gradul profesional, numele şi prenumele în clar şi semnătura acestuia; c) anulează chitanţa de plată a taxei de examinare; d) restituie dosarele de examen, din care reţine anexa şi chitanţa de plată a taxei de examinare, candidaţilor declaraţi "Respins", comunicându-le motivele respingerii; e) consemnează în programatoare calificativele obţinute la proba practică de persoanele examinate şi le semnează; f) predă pe bază de semnătură personalului desemnat dosarele candidaţilor admişi sau neprezentaţi, precum şi programatoarele completate şi anexele celor respinşi, însoţite de chitanţa de plată a taxei de examinare, iar şefului serviciului sau înlocuitorului la conducere, chestionarele de examen, grilele de verificare şi anexele nefolosite. Art. 28. - Personalul desemnat aplică ştampila serviciului poliţiei rutiere pe fişa deţinătorului permisului de conducere, în dreptul semnăturii examinatorului, certificând astfel categoriile (subcategoriile) obţinute de persoana examinată. Art. 29. - (1) Fişele deţinătorilor permiselor de conducere ale persoanelor declarate "Admis" se trimit de către persoana desemnată, în termen de 5 zile de la data examenului, autorităţii competente pentru eliberarea permisului de conducere. (2) Numerele de înregistrare ale adreselor de trimitere a fişelor deţinătorilor permiselor de conducere ale persoanelor declarate "Admis" se atribuie dintr-un registru destinat acestui scop. (3) Copiile adreselor de trimitere a fişelor menţionate la alin. (1) se arhivează la serviciul poliţiei rutiere, separat, în ordinea datei de expediţie. Art. 30. - (1) Dosarele de examinare ale persoanelor declarate "Admis" şi copiile programatoarelor se arhivează pe zile/comisie. Originalele programatoarelor se arhivează separat, conform reglementărilor în vigoare. (2) Anexele la chestionare împreună cu chitanţele de plată a taxelor de examinare ale persoanelor declarate "Respins" se arhivează pe zile, în ordine alfabetică. Art. 31. - Testarea la cunoaşterea regulilor de circulaţie a personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor, care conduce autovehicule din dotare, se efectuează după aceleaşi reguli şi proceduri ca în cazul examenului teoretic pentru obţinerea permisului de conducere categoria B, cu excepţia locului de desfăşurare care poate fi la sediul unităţii solicitante. Art. 32. - (1) Inspectoratul General al Poliţiei Române şi inspectoratele de poliţie judeţene vor lua măsuri pentru punerea în aplicare a prezentelor instrucţiuni. (2) Chestionarele de examen şi grilele de corectare folosite la proba teoretică se elaborează de către Inspectoratul General al Poliţiei Române în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Art. 33. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni. Art. 34. - (1) Prezentele instrucţiuni intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Cu aceeaşi dată se abrogă Instrucţiunile nr. 545/1996 privind obţinerea permisului de conducere. Ministrul administraţiei şi internelor, Ioan Rus Bucureşti, 5 septembrie 2003.

 

Cuvinte cheie:
Urmareste masini.ro pe:
Comentarii (1)

scris de Anonim

La obiect! Foarte detaliat si explicit! Felicitari! :-)

Pentru a putea comenta la acest articol, te rugam sa te autentifici!

Drive Test

  • Opel Grandland X 1.6 CDTI Innovation MT6

    Opel Grandland X 1.6 CDTI Innovation MT6

    Cu un exterior conservator dar elegant și cu o configurare interesantă a elementelor de styling, modelul testat a captat suficiente priviri pe stradă pentru a ne confirma că modelele producătorului german sunt apreciate în țara noastră și acest lucru cu siguranță se va observa în cifrele de vânzări

  • TEST DRIVE: Mercedes-Benz E 220d 4M All-Terrain

    TEST DRIVE: Mercedes-Benz E 220d 4M All-Terrain

    Modelul Clasa E All-Terrain nu este unul revoluționar, însă cu siguranță este cel mai convingător model Clasa E Estate din toate timpurile, în primul rând raportându-ne la design-ul exterior special și la funcționalitatea sa pe drumuri nu tocmai bune.

Autentificare

Nu sunteti membru inca ?

Dureaza doar cateva minute sa va inregistrati.

Inregistrati-va acum

Adresa email
Parola
Ati uitat parola?
Inregistrare
0.1034 :: 22.16MB